Konkurs fotograficzny - Zwracamy 10% za zakupy!

01/04/2020

Kupiłes produkt? -> Zrób zdjęcie i Wyślij je do nas -> Zgarnij zwrot 10% kwoty za produkt na Twoje konto!

ZGŁOSZENIA: facebook@maltec.pl

Co to za konkurs ?
To przede wszystkim świetna zabawa, podczas której nasi Klienci chwalą się zakupionymi w naszym sklepie produktami, a także zachwycają swą kreatywnością pokazując nasze urządzenia podczas użytkowania w różnych aranżacjach.

Kto może wziąć udział w zabawie?
Każdy, kto dokonał zakupu w sklepie internetowym Maltec.pl. Nieważne, czy zamówiłeś jedną czy więcej produktów. Nieważne jest to, ile wydasz na zakupy w naszym sklepie. Ważne jest to, jak przedstawisz nasz produkt! Postaraj się, aby Twoje zdjęcie było wyjątkowe, zaskocz nas!

Co mogę wygrać w tym konkursie?
W naszym konkursie wygrywa każdy, kto zakupi u nas produkt, poda numer zamówienia i spełni warunki konkursu!. Osoby biorące udział w konkursie wygrywają zwrot 10% wartosći zakupionego (sfotografowanego) produktu

Co muszę zrobić, aby wygrać?

1. Zamów dowolny produkt na sklepie internetowym  www.Maltec.pl

2. Gdy go otrzymasz, zrób z jego wykorzystaniem zdjęcie aranżacyjne, przeczytaj regulamin konkursu, i wyślij do nas zgłoszenie na email: facebook@maltec.pl wraz z danymi zakupu (może to być imię i nazwisko bądź po prostu numer zamówienia), numerem konta do zwrotu 10% oraz klauzulą:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez sklep internetowy Maltec.pl i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

3. Jury, po sprawdzeniu zgodności podanych danych z zamówieniem zleci na podany adres bankowy zwrot 10% wartości produktu z zamówienia.

Jakie zdjęcie przysłać?
 Bądź kreatywny! Pokaż nam, jak produkt prezentuje się w Twoim domu/ogrodzie oraz podczas użytkowania. Możesz też zaprezentować go w inny sposób. Możliwości jest wiele, im bardziej kreatywnie, tym lepiej! Możesz wysłac wiele zdjęć jeżyli masz taką ochotę.

REGULAMIN KONKURSU:

§1 Postanowienia ogólne

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Promocji jest firma Malis z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Zbożowej 2E wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki REGON: 302648026, NIP: 781-189-30-47, zwana dalej "hitcena.pl" lub "Organizator".

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 
§ 2 Zasady Promocji
 

1. Do udziału w Promocji upoważnia się osoby, które zakupiły produkt w sklepie internetowym Maltec.pl, wykonały jego zdjęcie i przesłały na adres email: facebook@maltec.pl, wraz z danymi umożliwiającymi weryfikację zamówienia (imię, nazwisko, numer zamówienia), danymi do zwrotu pieniędzy oraz klauzulą („Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez sklep internetowy Maltec.pl i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.).

2. Jury zweryfikuje zgodność podanych danych z zamówieniem

3. Następnie w ciągu 20 dni od przesłania zdjęcia zostanie zlecony zwrot
 
4. Nagrody będą wysyłane w formie zwrotu pieniędzy (10%) na konto bankowe (nie wysyłamy przekazem pocztowym).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.


6. Uczestnik przesyłając zdjęcie udziela Organizatorowi prawo bezterminowej licencji w zakresie następujących pól eksploatacji:

• utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,

• edycja utworu,

• wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

• wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy,

• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

7. Wraz ze zdjęciem produktu, zgłaszający powinien dołączyć do wiadomości poniższą klauzulę:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez sklep internetowy Maltec.pl i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

Zgłoszenia nie zawierające klauzuli nie będą brane pod uwagę.
 
8.  Do danego zrealizowanego zamówienia można wygrać jednorazowy zwrot 10%.

9. Produkt zgłaszany w konkursie powinien być zakupiony w ciągu roku czasu. Wszystkie późniejsze zamówienia nie będą brane pod uwagę przez organizatora.


10. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

11. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji poszczególnych produktów, jeżeli ilość nadesłanych zdjęć będzie nadzwyczaj duża. Wykluczone produkty zastaną wówczas wyszczególnione w regulaminie.

 
§ 3 Czas trwania Promocji
 

1. Promocja trwa do 31 grudnia 2020r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej daty przez organizatora.

2. Wysłanie zwrotu nastąpi najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 
§ 4 Postanowienia końcowe
 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 10 dni od zakończenia Promocji. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu Reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Zgłaszającego Reklamację. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny na stronie internetowej https://maltec.pl/poradnik/konkurs-fotograficzny.pl

Komentarze

Postów nie znaleziono

Napisz opinię